Powrót do listy

Szkolenia dla firm

Ochrona danych osobowych: regulacje prawne, a aspekt praktyczny

Zapisz się

Niniejsze szkolenie skierowane jest do pracowników i przedstawicieli instytucji samorządowych, rządowych, firm prywatnych, instytucji pożytku publicznego, stowarzyszeń, związków wyznaniowych, które w związku ze specyfiką swojej działalności gromadzą, przetwarzają i administrują danymi osobowymi.

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych w oparciu o przepisy krajowe oraz unijne. Podczas szkolenia zostanie zaprezentowane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące ochrony danych osobowych. Uczestnicy podczas szkolenia zostaną zapoznani z praktycznym zastosowaniem i wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas spotkania jak również pod koniec każdego dnia  szkolenia będą mogli skonsultować z prowadzącym swoje wątpliwości związane z tematem szkolenia. Podczas spotkania zostanie poruszony również problem ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

Korzyści uczestników

 • Zapoznanie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych,
 • Odpowiedzialność administratora, 
 • Wiedza z zakresu pozyskiwania i udostępniania danych osobowych,
 • Wykorzystywanie danych zgodnie z prawem,
 • Wiedza z zakresu odpowiedzialności karnej w przypadku naruszenia przepisów,
 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia,
 • Możliwość konsultacji z trenerem.

Szkolenie polecamy

 • pracownikom i przedstawicielom instytucji samorządowych,
 • firmom prywatnym,
 • instytucjom pożytku publicznego,
 • stowarzyszeniom, fundacjom, 
 • prawnikom. 

Program:

Szkolenie trwa dwa dni (16 godzin zegarowych).

DZIEŃ PIERWSZY – 8 godzin

1) Pojecie ochrony danych osobowych

 • Czym są dane osobowe
 • Jakie są cele zbierania danych osobowych

2) Ochrona danych osobowych w przepisach krajowych oraz unijnych

 • Kolizja prawa unijnego i prawa krajowego

3) Ustawa o ochronie danych osobowych – aspekt praktycznego jej zastosowania

 • Co daje nam ustawa o ochronie danych osobowych

4) Pojęcie administratora danych i jego odpowiedzialności

 • Inne podmioty odpowiedzialne za ochronę danych osobowych

5) Sposoby pozyskiwania danych

 • Dane, a cel w którym są zbierane

6) Zasady udostępniania danych osobowych

 • Podmioty odpowiedzialne za udostępnianie danych osobowych
 • Możliwości udostępniania danych osobowych

7) Wykorzystanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem

 • Obowiązek informacyjny
 • Obowiązek rejestracji / aktualizacji baz danych
 • Przetwarzanie danych, zakres przetwarzania danych, archiwizacja 

8) Pytania i konsultacje uczestników szkolenia

DZIEŃ DRUGI – 8 godzin 

9) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ( GIODO )

 • Funkcja - sposób powołania, polityczne znaczenie GIODO
 • Rola GIODO na tle obowiązujących przepisów
 • Uprawnienia GIODO

10) Internet – przyjaciel czy wróg danych osobowych

11) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a ochrona danych osobowych

 • Aspekt prawny i praktyczny.

12) Projekty nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych

13) Bezpieczeństwo zgromadzonych danych – odpowiedzialności administratora

 • Zabezpieczenie danych osobowych zgromadzonych w systemie
 • Odpowiednie zabezpieczenie systemów informatycznych
 • Co i w jaki sposób przygotować – odpowiednie gromadzenie dokumentacji zawierającej dane osobowe

14) Informacja publiczna, a dane osobowe

 • Pojęcie informacji publicznej
 • Podstawy prawne zapytania w ramach informacji publicznej

15) Odpowiedzialność karna w przypadku naruszenia przepisów ustawy

 • Zakres odpowiedzialności karne związanej z nieprzestrzeganiem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Kto odpowiada za niewłaściwe „obchodzenie się” z danymi osobowymi.

16) Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych

17) Pytania i konsultacje z uczestnikami szkolenia

Szkolenie prowadzi

Marcin Sobota

Podobne szkolenia

Prawa autorskie: aspekt prawny i praktyczny

 

 

Szczegóły szkolenia