Powrót do listy

Szkolenia dla firm

Pozyskiwanie funduszy unijnych: samodzielne przygotowanie wniosku PO KL

Zapisz się

Nabędziesz wiedzę pozwalającej na samodzielne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL. A także nauczysz się zarządzać i wdrażać projekt i odwoływać od decyzji. Proponujemy zniżki dla NGO i instytucji publicznych. 

Korzyści uczestników:

 • Podniesienie wiedzy i świadomości odnośnie charakterystycznych cech projektu oraz podejścia projektowego do realizacji poszczególnych zadań
 • Wyposażenie w wiedzę z zakresu metodyk zarządzania projektami miękkimi
 • Wyposażenie w wiedzę z zakresu regulacji prawnych i podstawowych dokumentów programowych regulujących wdrażanie środków EFS
 • Wyposażenie w umiejętności samodzielnego przygotowania części opisowych projektu
 • Wyposażenie w umiejętności opracowania efektywnego budżetu i dedykowanego harmonogramu realizacji projektu
 • Wyposażenie w umiejętności pozwalające na efektywne przeprowadzenie procedury składania projektu oraz ewentualnej procedury negocjacyjnej lub odwoławczej
 • Zapoznanie Uczestników/Uczestniczek z dobrymi praktykami panującymi w obszarze pozyskiwania środków EFS

Szkolenie polecamy: 

 • pracownikom organizacji pozarządowych,
 • pracownikom firm komercyjnych zamierzających aplikować o dotacje unijne,
 • pracownikom jednostek administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego,
 • osobom planującym rozpocząć prowadzenie działalności doradczej w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

Program:

Szkolenie trwa dwa dni.

1. Co to jest projekt?

 • Omówienie metodyk zarządzania projektami (PCM, PMBOK, PRINCE 2)
 • Czym jest projekt? (definicja projektu, cyklu życia projektu, złoty trójkąt projektowy)
 • Metodyka PCM w projektach POKL (analiza celów, problemów i interesariuszy, matryca logiczna, drzewo problemów) tworzenie zespołu projektowego, 
 • Analiza ryzyk: planowanie zarządzania ryzykiem, rozpoznanie ryzyk, analiza jakościowa i ilościowa ryzyk, planowanie reakcji na ryzyko
 • Ewaluacja i Audyt (monitoring: analiza celów, przegląd wskaźników do wykorzystania przy dokonywaniu pomiaru osiągnięcia celów

2. Pozyskiwanie środków w ramach EFS

 • Najważniejsze dokumenty regulujące wdrażanie środków w ramach PO KL
 • Podział PO KL (komponent centralny/komponent regionalny)
 • Możliwe działania/grupy docelowe
 • Prawodawstwo krajowe oraz wspólnotowe w ramach PO KL
 • pomoc publiczna (zasady stosowania, wyłączenia)
 • prawo zamówień publicznych (zasady stosowania, wyłączenia)
 • Struktura wniosku
 • część opisowa 
 • zasady konstruowania poszczególnych punktów wniosku o dofinansowanie
 • standard minimum
 • analiza ryzyk
 • konstruowanie budżetu
 • efektywność kosztowa budżetu
 • wydatki kwalifikowane
 • limity na zarządzanie projektem
 • wydatki niekwalifikowane
 • koszty pośrednie i bezpośrednie
 • cross - financing
 • zasady tworzenia uzasadnienia kosztów
 • zasady konstruowania harmonogramu
 • Projekty partnerskie (zasady wyboru partnerów, konstrukcja wniosku) 
 • Praca z generatorem wniosków
 • Procedura oceny i wyboru projektów
 • Procedura składania wniosku
 • Zasady tworzenia protestów oraz prowadzenia negocjacji wniosku
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach EFS
 • przygotowanie załączników
 • przygotowanie harmonogramu płatności
 • formy zabezpieczenia realizacji projektu
 • Dobre praktyki w ramach pozyskiwania środków EFS

Metody pracy:

Kluczowe w proponowanym podejściu jest przekazanie uczestnikom szkoleń praktycznych rozwiązań, narzędzi oraz dobrych praktyk, które od ponad 2 lat pozwalają trenerowi skutecznie pozyskiwać środki w ramach POKL. Dlatego warsztaty opierają się w 90% na aktywnych formach pracy z uczestnikami w oparciu o dynamikę procesu grupowego oraz cykl Kolbe’a. 

Proces nauczania będzie uwzględniał podejście polisensoryczne, opierające się na wykorzystywaniu różnych kanałów podawczych, przy czym trener w oparciu o wstępną diagnozę preferencji uczestników w tym zakresie, dostosuje sposób prowadzenia szkolenia, koncentrując się na kanałach zapewniających największą efektywność procesu rozwijania kompetencji (wykorzystywane w tym zakresie będą narzędzia IT).

Szkolenie prowadzi:

Przemysław Kościan

Szczegóły szkolenia